Tiếu đàm phong vân – Tập 22: Trộm phù cứu Triệu [P.3]