Tiêu dùng cá nhân tăng trong khi thu nhập giảm – Bức tranh hỗn hợp của sự phục hồi kinh tế