Tìm thấy người ném phiếu bầu cho TT Trump vào thùng rác