Tìm thấy nhiều phiếu bầu trong thùng rác ở California