Tìm thấy sự an lòng trong thời kỳ hỗn loạn

Ngay cả trong những thời kỳ khó khăn, vẫn có cách để nuôi dưỡng sự hài lòng và niềm vui