Tin bão khẩn cấp: Bão Nangka giật cấp 11, hướng vào vịnh Bắc Bộ