Tin TG ngày 20/10: IOC – Vấn đề nhân quyền Trung Quốc không nằm trong phạm vi trách nhiệm

Phân Tích Bình Luận

242 Videos

00:00 Intro 00:41 Anh Quốc sẽ không ‘gạt bỏ’ đầu tư từ Trung Quốc 01:58 IOC: Vấn đề nhân quyền Trung Quốc không nằm trong phạm vi trách nhiệm 03:08 Hoa Kỳ: Giá thực phẩm…