Tin TG ngày 27/10: Nguy cơ bất ổn xã hội do thiếu hụt năng lượng

00:00 Intro 00:47 Hoa Kỳ: FCC biểu quyết chấm dứt hoạt động của China Telecom 01:59 Nguy cơ bất ổn xã hội do thiếu hụt năng lượng 04:38 Anh Quốc ra chính sách mới nhằm…