Tính đúng đắn về chính trị đã ‘nắm thóp’ các doanh nghiệp lớn