Tình hình đại dịch Covid-19 trên thế giới ngày 27/10