Tình trạng dư thừa thép của Trung Quốc gây căng thẳng thương mại và lo ngại chiến lược trên toàn cầu

Nhà bình luận Vương Hách nói, ‘Tình trạng dư thừa thép của Trung Quốc không chỉ là một vấn đề về kinh tế mà còn là một vấn đề về chiến lược.’