Tình trạng thỉnh thoảng thiếu lương thực ở Hoa Kỳ khiến người nhập cư lo lắng