TNS Pennsylvania: TT Trump ‘Quyết tâm và Kiên định’ về vấn đề bầu cử