Tổ chức Hành động 1776: Các trường học nên dạy Tuyên ngôn Độc lập, thay vì thuyết chủng tộc trọng yếu