Tổ phụ Lập quốc của Đất nước chúng ta là một người con của ‘Cato’

Ngài George Washington và vở kịch đã giúp kiến lập Mỹ quốc