Tổ phụ lập quốc George Clymer: Người hai lần gây dựng Hoa Kỳ