Tòa án Georgia sẽ xét xử đơn kiến nghị kiểm tra phiếu bầu khiếm diện của quận Fulton