Tối cao Pháp viện bác bỏ quy định hạn chế đi lễ nhà thờ của Thống đốc New York