Tòa án Tối cao Nevada chấp thuận xác nhận kết quả bầu cử của tiểu bang