Tòa án Tối cao Oregon sẽ không loại cựu TT Trump khỏi cuộc bỏ phiếu ‘vào thời điểm này’

Tòa án tối cao của Oregon cho biết họ sẽ đợi cho đến khi Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ hành động.