Tòa Bạch Ốc dự đoán thâm hụt tài chính và tỷ lệ nợ trên GDP sẽ giảm đầu năm tới