Tòa Bạch Ốc dường như xác nhận Hunter Biden vẫn nắm giữ cổ phần trong công ty cổ phần tư nhân Trung Quốc