Tòa Bạch Ốc nói thương hiệu Biden-Harris là để nhấn mạnh vai trò của Phó tổng thống