Tòa Bạch Ốc: Việc tạm dừng vaccine Johnson & Johnson không ảnh hưởng đến kế hoạch liên bang