Tốc độ tăng trưởng kinh tế có khả năng chậm lại trong bối cảnh không chắc chắn