Tối cao Pháp viện: Dự luật Liêm chính Bầu cử Arizona ‘hoàn toàn hợp pháp’