Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ cho phép Texas thi hành luật về nhập cư bất hợp pháp

Điều đó có nghĩa là luật nhập cư của Texas sẽ có hiệu lực khi tiến trình kháng cáo diễn ra.