Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ có thể tước bỏ một số quyền hạn của chính phủ liên bang vào năm 2024

Nhiều vụ kiện trong sổ ghi án có thể thay đổi vĩnh viễn nhà nước hành chính liên bang