Tối cao Pháp viện trì hoãn xem xét đơn kháng cáo vụ Pennsylvania của TT Trump đến sau ngày 20/01