Tối cao Pháp viện nhất loạt phán quyết ủng hộ IRS, bác bỏ yêu cầu hoàn thuế trong vụ kiện tranh chấp thuế gia sản

Pháp viện cho rằng, doanh thu tăng thêm bắt nguồn từ một công cụ lập kế hoạch di sản làm tăng thêm giá trị của một công ty gia đình sẽ phải chịu thuế.