Tổng chưởng lý North Carolina: Không nên kiểm tra phiếu bầu như TT Trump hướng dẫn