Tổng chưởng lý William Barr: Thành viên Antifa bay khắp đất nước để tham gia bạo loạn