Tổng quan về Lịch sử Trung Quốc (Lời mở đầu – Phần 3): Ý nghĩa chân chính của văn hóa