Tổng thống Biden khẳng định lạm phát cao sẽ giảm vào cuối năm 2022