Tổng thống Biden tán thành 23 thành viên Đảng Dân Chủ Virginia trong những ngày cuối trước cuộc tuyển cử của tiểu bang

Cả 40 ghế Thượng viện và 100 ghế Hạ viện của tiểu bang đều sẽ được bầu lại trong năm nay.