Tổng thống Nam Hàn cam kết duy trì giá trị tự do dân chủ vào Ngày Hiến Pháp