Tổng thống Thái Anh Văn xác nhận sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ trên đất Đài Loan