Tổng thống Trump bị nhiễm dịch, Trung Quốc cưỡi hổ khó xuống