Tổng thống Trump, hãy giải thích cho người dân Hoa Kỳ rằng nền Cộng Hòa đang lâm nguy