Tổng thống Trump: Tài liệu mật có thể được sử dụng trong cuộc điều tra của ông Durham