Tổng thống Trump thề sẽ bảo vệ các bức tượng Chúa Giê-su và cố Tổng thống Mỹ