Tổng thư ký Michigan thúc đẩy xóa dữ liệu bầu cử khi lưỡng đảng kêu gọi kiểm tra