Tp. HCM: Người về từ Đà Nẵng không khai báo y tế sẽ bị xem xét xử lý hình sự