Trải nghiệm của giáo viên: Dùng câu chuyện để hướng dẫn học sinh yêu thương người khác