Trang web của Parler đã hoạt động trở lại cùng với thông điệp từ CEO