Trevor Loudon: Kết quả bầu cử quyết định liệu ‘cách mạng XHCN’ ở Hoa Kỳ có bị đánh bại