Triều Tiên khốn đốn đến mức phải huy động kho lương thực dự trữ quốc gia, người nhà quan chức cũng phải chịu đói