Trò chuyện cùng Joshua Phillip: Cuộc thanh tra bầu cử và Thủ tục Cản trở thông qua