Trong cõi u minh đã có định số: Tỳ nữ xuất thân thấp hèn được định sẵn sẽ sinh quý tử