Trong đại dịch, lòng trắc ẩn không có chỗ cho nỗi sợ hãi